หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
 
mainpage/20120919132526QxLC.png
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

การจัดรูปองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่5 พ.ศ. 2546

มีฐานะเป็นนิติบุคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงนับเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาล ได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน ในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเองเพื่อให้สนองตอบต่อ ความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง และยังเป็นการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  ขอเชิญร่วมงานวันนับพบเเรงงานในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
ขอเชิญร่วมงานวันนับพบเเรงงาน ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณห้างสรรพสินค้า BIG C สาขาราชบุรี
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
16-03-2015
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
16-03-2015
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า เรื่อง : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำขาว ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
19-02-2015
 
 
 
 
 
  กิจกรรม อบต. บางป่า
   
กิจกรรม อบต. บางป่า
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (๕ ธันวามหาราช)
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวามหาราช)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวามหาราช)เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
  โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน ประจำปี ๒๕๕๗
  โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน ประจำปี ๒๕๕๗
 
ดูทั้งหมด 
 
  กระดานข่าว
   
 
 
วัดลาดเมธังกร
วัดลาดเมธังกร
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy