หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. บางป่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.บางป่า
 
 
 
mainpage/20120919132526QxLC.png
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

การจัดรูปองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่5 พ.ศ. 2546

มีฐานะเป็นนิติบุคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงนับเป็นมิติใหม่ที่รัฐบาล ได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน ในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเองเพื่อให้สนองตอบต่อ ความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง และยังเป็นการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศสภา เรื่อง การรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศสภา เรื่อง การรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
  ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
ประกาศสภา อบต.บางป่า เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
  ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเก็บพัสดุ
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเก็บพัสดุ
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์และเก็บพัสดุขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 1 แห่ง
18-08-2014
 
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20-02-2014
 
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ขอเชิญร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชื่นจิตร  (ช่วยที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางป่า  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  (ครั้งที่  ๒)
  ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ขอเชิญร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชื่นจิตร (ช่วยที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ ๒)
ประกาศ อบต.บางป่า เรื่อง ขอเชิญร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชื่นจิตร (ช่วยที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ ๒)
29-08-2013
 
 
 
 
 
  กิจกรรม อบต. บางป่า
   
กิจกรรม อบต. บางป่า
 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เขตอำเภอเมืองราชบุรี  ครั้งที่ ๒ คุ้งน้ำวนเกม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เขตอำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๒ คุ้งน้ำวนเกม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เขตอำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๒ คุ้งน้ำวนเกม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี  ประจำปี ๒๕๕๗
  โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ "เมืองราชบุรีคัพ" ครั้งที่ ๑๗
โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีอำเภอเมืองราชบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ "เมืองราชบุรีคัพ" ครั้งที่ ๑๗
ประชุมประชาคม  SML ตำบลบางป่า
  ประชุมประชาคม SML ตำบลบางป่า
ประชุมประชาคม SML ตำบลบางป่า
 
ดูทั้งหมด 
 
  กระดานข่าว
   
 
 
วัดลาดเมธังกร
วัดลาดเมธังกร
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
ตำบล : บางป่า
อำเภอ : เมือง

   
 
 
 
 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
หน้าแรก เกี่ยวกับ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร กระดานข่าว ติดต่อ อบต.
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า. All Right Reserved.
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy